skip to Main Content

Gebruiksvoorwaarden

Bij gebruik van de Diensten van Craftswrk gaat de Gebruiker akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden, en de Privacyverklaring van Craftswrk.

Artikel 1 – Definities

1.1 Gebruiksvoorwaarden: deze Gebruiksvoorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.2 Craftswrk: de eenmanszaak Craftswrk, gevestigd te Rotterdam, KvK nummer: 65575792.

1.3 Website: de websites van Craftswrk, te weten www.craftswrk.nl en www.craftskwartier.nl.

1.4 Diensten: alle door Craftswrk aan Gebruikers te verlenen diensten zoals beschreven op de desbetreffende Website.

1.5 Account: een digitaal gebruikersprofiel op de Website welke gebonden is aan de dienstverlening door Craftswrk aan Gebruikers.

1.6 Gebruiker: een natuurlijk persoon dan wel rechtspersoon die middels een geregistreerd en bevestigd Account op de Website gebruik maakt van de Diensten van Craftswrk.

1.7 Craftswrker: een bijzondere Gebruiker die een Overeenkomst heeft afgesloten met Craftswrk om zijn producten en/of diensten via de Website aan te bieden aan andere Gebruikers.

1.8 Overeenkomst: een overeenkomst tussen Gebruiker en Craftswrk op grond waarvan Craftswrk aan een Gebruiker Diensten verleent zoals beschreven op de Website.

1.9 Project: een door een Gebruiker geplaatste oproep waarin een opdracht wordt aangeboden aan Craftswrkers voor te verrichten diensten en/of werkzaamheden.

1.10 Profielpagina: een door Craftswrk aan Craftswrker beschikbaar gestelde pagina op de Website met een overzicht van door Craftswrker zelf ter beschikking gestelde gegevens en Content.

1.11 Content: alle door een Gebruiker zelf vervaardigde inhoud op de Website, waaronder, maar niet uitsluitend, teksten op de Profielpagina, beeldmateriaal in het portfolio (craftboek), Projecten, reacties (comments) en andere berichten.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op rechtsbetrekkingen tussen Craftswrk en Gebruikers.

2.2 Craftswrk is te alle tijde gerechtigd de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden per e-mail bekendgemaakt en treden dertig (30) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

2.3 Indien een Gebruiker de wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht het Account per direct op te zeggen.

2.4 Indien een Gebruiker die een Overeenkomst met Craftswrk heeft gesloten de wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden niet wenst te accepteren, is hij gerechtigd de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden per e-mail op te zeggen zonder dat Craftswrk tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.

2.5 Afwijkingen van de Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen Craftswrk en de Gebruiker zijn overeengekomen.

2.6 Craftswrk wijst nadrukkelijk eventuele (algemene) voorwaarden van de Gebruiker van de hand.

2.7 Indien deze Gebruiksvoorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Gebruiker en Craftswrk, wordt de Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Gebruiksvoorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.

2.8 Een Craftswrker verklaart de Overeenkomst te zijn aangegaan te zijn in de hoedanigheid van een onderneming. De Craftswrker kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.

2.9 Indien en voor zover enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Craftswrk zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

Artikel 3 – Dienstverlening

3.1 De Diensten van Craftswrk bestaan onder meer, maar niet uitsluitend, uit het aanbieden van de Website aan waarop Craftswrkers en andere Gebruikers met elkaar in contact komen en Gebruikers een Project kunnen plaatsen, zoals bedoeld in artikel 1.9. Craftswrk heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van Gebruikers bij of als een gevolg van het gebruik van de Website of anderszins.

3.2 Craftswrk is ten allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar Diensten aan te passen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden dertig (30) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

3.3 Craftswrk kan de Diensten mogelijk uitbreiden met nieuwe functionaliteiten. Functionaliteiten die worden aangeboden vallen automatisch onder de reikwijdte van de Gebruiksvoorwaarden, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven door Craftswrk.

3.4 Craftswrk heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld.  Gebruikers zijn echter zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hen vervaardigde Content, zoals bedoeld in artikel 1.11. Craftswrk draagt voor de inhoud hiervan geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt Craftswrk verantwoordelijkheid voor het voldoen aan verplichtingen van Gebruikers onderling, waaronder begrepen het voldoen aan de juiste uitvoering en enige betalingsverplichting van te verrichten diensten.

 

Artikel 4 Account

4.1 Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van Craftswrk dient een Gebruiker een Account aan te maken onder opgave van de opgevraagde gegevens, en op de wijze zoals beschreven op de betreffende Website. Hierbij worden aan hem deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacy statement van Craftswrk ter beschikking wordt gesteld, en deze dienen door de Gebruiker expliciet te worden aanvaard.

4.2 Een Account wordt automatisch door de Website gecreëerd en daarmee door Craftswrk aanvaard. De Gebruiker ontvangt hiervan per e-mail een bevestiging. Craftswrk is gerechtigd een Account van een Gebruiker te verwijderen zonder vermelding van reden.

4.3 Ten behoeve van het Account maakt een Gebruiker een wachtwoord aan. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Gebruiker mag derden hiervan geen gebruik laten maken. De Gebruiker is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart Craftswrk voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn Account is gemaakt.

4.4 Tot verwijdering van het Account kan een Gebruiker te alle tijde verzoeken. Een verzoek tot verwijdering dient per e-mail te geschieden volgens de op de Website beschreven wijze, tenzij anders door Craftswrk aangegeven. Craftswrk zal na dit verzoek direct overgaan tot permanente verwijdering van het Account en persoons- en/of bedrijfsgegevens.

 

Artikel 5 – Totstandkoming overeenkomst

Voor sommige Diensten van Craftswrk dient de Gebruiker een Overeenkomst met Craftswrk te sluiten.

5.1 Een aanvraag voor een Overeenkomst tussen Gebruiker en Craftswrk komt tot stand doordat de Gebruiker een registratieformulier ten behoeve van de Diensten invult op de Website, en in de laatste stap van het registratieproces klikt op de knop ‘opslaan’. Het is aan Craftswrk of zij met totstandkoming van de Overeenkomst akkoord gaat. De Overeenkomst is bindend tussen partijen als Craftswrk de Overeenkomst per e-mail aan de Gebruiker bevestigt. Afhankelijk van het type Dienst gebeurt dit automatisch door de Website, of nadat een medewerker van Craftswrk een Overeenkomst handmatig goedkeurt. Indien een Gebruiker op moment van de aanvraag voor een Overeenkomst geen Account heeft, wordt deze automatisch aangemaakt op de wijze zoals beschreven in artikel 4.2.

5.2 Craftswrk heeft het recht zonder opgaaf van reden te weigeren een Overeenkomst te sluiten met een kandidaat Craftswrker.

 

Artikel 6 – Overeenkomst

6.1 Een Overeenkomst tussen Gebruiker en Craftswrk is een abonnementsvorm (een lidmaatschap) en wordt maandelijks voortgezet totdat het wordt opgezegd.

6.2 Opzegging dient uitsluitend via de e-mail te geschieden, en minimaal zeven (7) dagen voor het einde van de maandelijkse factureringsperiode. Nadat de Overeenkomst is opgezegd behoudt Gebruiker toegang tot de Diensten behorend bij een Overeenkomst tot het einde van de maandelijkse factureringsperiode.

6.3 Bij opzegging en/of ontbinding van een Overeenkomst:

 1. tussen een Gebruiker en Craftswrk verwijdert Craftswrk permanent de persoons- en/of bedrijfsgegevens van de Gebruiker, de door de Gebruiker vervaardigde Content en het Account op de Website (www.craftskwartier.nl);
 2. tussen een Craftswrker en Craftswrk verwijdert Craftswrk tevens permanent de bedrijfsgegevens, de Profielpagina en door de Craftswrker op de Profielpagina vervaardigde Content. Overige Content vervaardigd onder het Account op de Website (www.craftswrk.nl), waaronder Projecten en reacties op Content van andere Gebruikers, blijft bestaan. Indien de Gebruiker eveneens wenst het Account verwijderen, verwerkt Craftswrk de aanvraag tot verwijdering volgens de in artikel 4.4 beschreven wijze.

6.4 Gebruiker en Craftswrk zijn bevoegd een Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen, indien;

 1. Gebruiker en/of Craftswrk hun verplichtingen uit de Overeenkomst en/of deze Gebruiksvoorwaarden niet nakomen, nadat de partij minimaal 1 maal hierover is geïnformeerd;
 2. Gebruiker de Website anders gebruikt dan waarvoor het bedoeld is, zoals beschreven op de Website en in deze Gebruiksvoorwaarden;
 3. Gebruiker of Craftswrk faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
 4. Gebruiker of Craftswrk onder curatele of bewind is gesteld, dan wel Craftswrk haar activiteiten staakt of liquideert.

6.5 Ongeacht het overige bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden zullen de volgende verplichtingen na het einde van een Overeenkomst doorlopen:

 1. openstaande betalingen;
 2. intellectuele eigendomsrechten;
 3. aansprakelijkheid.

6.6 Bij overeenkomsten tussen Gebruikers onderling is Craftswrk geen partij. Craftswrk kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid, legaliteit of bevoegdheid van door Gebruikers aangeboden Projecten en producten en/of diensten. Gebruikers vrijwaren Craftswrk jegens enige vordering van derde(n) verband houdende met dergelijke zaken

 

Artikel 7 – Rechten en plichten Craftswrk

7.1 Op Craftswrk rust een inspanningsverplichting om de Diensten ten alle tijden beschikbaar te stellen, maar Craftswrk garandeert dit niet. Craftswrk spant zich in om (dagelijks) backups te maken van de inhoud binnen het Account van de Gebruiker, maar garandeert de beschikbaarheid van deze inhoud niet.

7.2 Craftswrk is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Craftswrk ontstaat.

7.3 Craftswrk draagt er zorg voor dat door haar zelf geplaatste inhoud op de Website actueel is op moment van plaatsen. Met name garandeert Craftswrk niet:

 1. dat Content, zoals bedoeld in artikel 1.11 juist, volledig, geschikt, en actueel is, en niet een inbreuk is op eigendomsrechten of andere rechten van derden, waaronder tevens verstaan de door Gebruikers opgegeven persoons- en bedrijfsgegevens;
 2. dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen;
 3. dat derden niet de Website en/of de systemen van Craftswrk onrechtmatig zullen gebruiken.

7.4 Craftswrk verstuurt e-mails naar Gebruikers met informatie over de Diensten van Craftswrk, bijvoorbeeld over ontwikkelingen en functionaliteiten. Tenzij de Gebruiker aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt hij gedurende de looptijd van het Account deze elektronische berichten op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces door de Gebruiker is verstrekt.

7.5 Craftswrk verzorgt tevens een elektronisch nieuwsblad waarin Gebruikers en andere belangstellenden worden geïnformeerd over Craftswrkers en Craftswrk. Zolang hij aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt hij het nieuwsblad op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces door een Gebruiker, of via een inschrijfformulier door een belangstellende, zelf is verstrekt.

7.6 Bij opzegging van een Overeenkomst en/of verwijdering van een Account verwijdert Craftswrk persoons- en/of bedrijfsgegevens en Content van de Gebruiker, zoals beschreven in artikel 4.4 en 6.3 van deze Gebruiksvoorwaarden.

7.7 Craftswrk is rechthebbende van de Website en van de door haar zelf ter beschikking gestelde inhoud op de Website of aan Craftswrk is door de rechthebbende licentie verleend voor deze inhoud, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, blogs of video’s die door, of in opdracht van Craftswrk ten behoeve van een Craftswrker zijn vervaardigd of verwerkt in overig materiaal.

7.8 Craftswrk claimt geen eigendom van Content zoals bedoeld in artikel 1.11. De Gebruiker verklaart en garandeert eigenaar te zijn van de door hem vervaardigde Content.

7.9 Craftswrk stelt bij bepaalde Content een knop beschikbaar die als functie heeft het digitaal delen van de betreffende Content, waaronder de Profielpagina van een Craftswrker en beeldmateriaal in het portfolio (craftboek) van de Craftswrker. Craftswrk verleent aan Gebruikers een niet in tijd beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, royaltyvrije en wereldwijde licentie voor het verveelvoudigen van deze Content. De Craftswrker verklaart op grond van deze Gebruiksvoorwaarden hiermee akkoord te gaan, zoals beschreven in artikel 9.

 

Artikel 8 – Rechten en plichten Gebruiker

8.1 De Gebruiker garandeert dat alle Content en persoons- en/of bedrijfsgegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam en e-mailgegevens die hij in het kader van de Diensten verstrekt volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij de Diensten uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken, dat hij andere Gebruikers niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en goede naam van Craftswrk niet zal schaden.

8.2 De Gebruiker zal geen Content plaatsen op de Website met een inhoud en/of ten behoeve van enige doeleinden waarvoor de Diensten van Craftswrk kennelijk niet zijn bedoeld, waaronder Content die ten doel heeft het (in)direct promoten van derde(n), te weten niet de Gebruiker zelf, een Craftswrker of Craftswrk, of die ten doel heeft het plaatsen van biedingen en/of prijzen ten behoeve van de producten en/of diensten van Craftswrkers.

8.3 In ieder geval mag door de Gebruiker niet op de Website worden geplaatst Content:

 1. dat onrechtmatig is of in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden en toepasselijke wet- en regelgeving;
 2. waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten of waarmee andere rechten van Craftswrk of derden worden geschonden;
 3. dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;
 4. dat ter beoordeling van Craftswrk in strijd is met de goede zeden of goede smaak, of waarmee Gebruiker(s) en/of Craftswrk onheus worden bejegend;
 5. waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Website concurrerende of vergelijkbare website en/of onderneming;
 6. ten behoeve van werving voor vast dienstverband, promotie activiteiten, onderzoek en/of programma’s, of afkomstig van een wervings- of uitzendorganisatie.

8.4 Door het aanbieden van persoons- en/of bedrijfsgegevens en Content op de Website geeft de Gebruiker aan Craftswrk toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. De Gebruiker verklaart op de hoogte te zijn dat aan de positionering van gegevens en Content op de Website geen rechten kunnen worden ontleend.

8.5 De Gebruiker verklaart op de hoogte te zijn dat Craftswrk gerechtigd is een aanvraag voor een Overeenkomst door een Gebruiker, zonder opgave van redenen, te weigeren, alsmede door Gebruiker geplaatste Content, zonder opgave van redenen, te weigeren, te wijzigen of verwijderen van de Website, maar hiertoe niet verplicht te zijn, bijvoorbeeld wanneer deze onjuist of onbetrouwbaar is, of in strijd met artikelen 8 en 9 van deze Gebruiksvoorwaarden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding.

8.6 De persoons- en/of bedrijfsgegevens die door middel van de Website door de Gebruiker worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken of te verzamelen voor enig ander doel, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam).

8.7 Gebruikers vrijwaren Craftswrk jegens enige vordering van derde(n) verband houdende met onrechtmatig gebruik van Content door een Gebruiker, in strijd met intellectuele eigendomsrechten. Eveneens vrijwaren Gebruikers Craftswrk jegens enige vordering verband houdende met overeenkomsten of communicatie tussen Gebruikers onderling.

 

Artikel 9 – Rechten en plichten Craftswrker

9.1 Artikel 9 is alleen van toepassing voor rechtsbetrekkingen tussen Craftswrkers en Craftswrk.

9.2 Als Craftswrkers zullen zich uitsluitend op de Website (www.craftswrk.nl) registreren rechtspersonen die geen consument zijn, en die producten en/of diensten leveren in het kader van vervaardigen van maatwerk en/of handgemaakt interieur, waarbij:

 1. onder ‘maatwerk’ in ieder geval niet wordt verstaan producten en/of diensten van of door Craftswrker die alleen in een bepaalde vaste vorm worden vervaardigd, en/of op geen enkele wijze kunnen worden aangepast ten behoeve van individuele Projecten geplaatst door Gebruikers;
 2. onder ‘interieur’ wordt verstaan in ieder geval, maar niet uitsluitend, het inwendige van een gebouw, huis of vertrek, alsmede het uitwendige van zulks als verlengstuk van het inwendige, alsmede bijvoorbeeld meubilair voor de openbare ruimte;

Onder Craftswrkers vallen in ieder geval niet niet wervings- of uitzendbureaus en soortgelijke ondernemingen.

9.3 Naast al hetgeen bepaald in artikel 8 zal de Craftswrker geen Content plaatsen op de Website met een inhoud niet gericht op of verband houdende met ‘maatwerk/handwerk’ of ‘interieur’, zoals gedefinieerd in artikel 9.1, of met de onderneming waaronder de Craftswrker een Overeenkomst met Craftswrk heeft gesloten. Tevens zal de Craftswrker geen Content plaatsen onder vermelding van tarieven van producten en/of diensten, met uitzondering van in de daarvoor bestemde sectie op zijn Profielpagina.

9.4 De Craftswrker verklaart en garandeert eigenaar te zijn van de intellectuele eigendomsrechten van door hem vervaardigde Content, of anderszins gerechtigd te zijn om de rechten en licenties zoals bedoeld in deze Gebruiksvoorwaarden te verlenen, daar waar zulks recht toepasselijk is, waaronder voor de Content vervaardigd op de Profielpagina en in het portfolio (craftboek) van de Craftswrker.

9.5 De Craftswrker verleent aan Craftswrk een niet in tijd beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, royaltyvrije, wereldwijde en sublicentieerbare licentie om de Content openbaar te maken, te gebruiken, op te slaan, er afgeleide werken te maken en te verveelvoudigen:

 1. zo veel mogelijk, maar niet gegarandeerd, onder vermelding van de naam van de Craftswrker;
 2. voor promotionele doeleinden en/of digitaal waarderen van Content ten behoeve van de Craftswrker en Craftswrk, maar niet voor onmiddellijk financieel gewin, zoals het verkopen van Content door Craftswrk;
 3. voor publicatie op onder andere, maar niet uitsluitend, de Website, de social media kanalen van Craftswrk, elektronische nieuwsbrieven, blogs en video’s;
 4. en waarbij bij de opzegging en/of ontbinding van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verwijdering van de Profielpagina, zoals bedoeld in artikel 6.3 lid 2, aan Craftswrk verleende licenties en te verlenen sublicenties, zoals bepaald in dit artikel, blijven bestaan voor onbepaalde tijd.

9.6 Craftswrker verklaart akkoord te gaan met het verlenen van een sublicentie van Content zoals bedoeld in artikel 9.5 door Craftswrk aan haar Gebruikers, op de in artikel 7.9 beschreven wijze.

9.7 De Craftswrker verklaart geen rechthebbende te zijn van inhoud op de Website waarvan Craftswrk of derden licentiegever(s) zijn, mede waaronder, maar niet uitsluitend, blogs en video’s die door, of in opdracht van Craftswrk, met toestemming van en ten behoeve van de Craftswrker zijn vervaardigd of verwerkt in overig materiaal.

 

Artikel 10 – Tarieven

10.1 Alle door Craftswrk opgegeven prijzen of tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij schriftelijk anders vermeld.

10.2 Craftswrk is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan de Gebruiker met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.

10.3 Indien de Gebruiker niet akkoord wenst te gaan met een door Craftswrk kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is de Gebruiker gerechtigd uiterlijk zeven (7) dagen voor de door Craftswrk genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden de Overeenkomst per e-mail op te zeggen. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.

10.4 De Gebruiker komt met betrekking tot de betaling van het abonnementsgeld en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. De Gebruiker mag de betaling van het abonnementsgeld of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van een dienst.

10.5 Indien Craftswrk een dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat de Gebruiker de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij Craftswrk geldende regeling.

 

Artikel 11 – Betalingen

11.1 De aan Craftswrk verschuldigde tarieven dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.2 Betaling van de aan Craftswrk verschuldigde tarieven dient te geschieden uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum.

11.3 Betaling vindt plaats door middel van automatische incasso, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Daartoe dient de Gebruiker, afhankelijk van de Dienst, na of ten tijde van totstandkoming van de Overeenkomst Craftswrk te machtigen op de wijze zoals op de Website vermeld. De verschuldigde bedragen worden direct in rekening gebracht. Bij terugboekingen, bij voorbeeld bij een ontoereikend saldo, is Craftswrk gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen.

11.4 Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan de Gebruiker medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die nadere termijn niet betaald dan is de Gebruiker automatisch in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie is vereist.

11.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Craftswrk bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Diensten op te schorten zonder jegens de Gebruiker tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

11.6 Craftswrk heeft ten alle tijden het recht de Overeenkomst te ontbinden en Content en/of het Account te verwijderen, zoals bedoeld in artikel 6.3, als de betaling van de factuur na meer dan 45 dagen na versturen/ kennisgeving nog niet is ontvangen.

11.7 De Gebruiker dient indien hij voornemens is de incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met Craftswrk.

 

Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de inhoud hierop behoren bij uitsluiting toe aan Craftswrk, met uitzondering van Content zoals bedoeld in artikel 1.11 en overige inhoud waarvan Craftswrk licentienemer is, waaronder, blogs en video’s die door of in opdracht van Craftswrk zijn vervaardigd.

12.2 Het is de Gebruiker niet toegestaan de Website of enige inhoud waarvan Craftswrk rechthebbende is, zonder schriftelijke toestemming van Craftswrk, op welke wijze dan ook aan derde(n) ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, op enigerwijze in ander materiaal te verwerken of te verveelvoudigen, tenzij op de Website nadrukkelijk anders is vermeld, bijvoorbeeld middels een knop op de Website die als functie heeft het digitaal delen van de inhoud. Dit houdt tevens in dat het niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Craftswrk, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

12.3 De Gebruiker garandeert dat de door hem op de Website geplaatste Content geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart Craftswrk volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste Content op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende Content inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

12.4 De Gebruiker verklaart tevens alle overige bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden verband houdende met intellectuele eigendomsrechten in acht te nemen.

 

Artikel 13 Uitsluiting

13.1 Craftswrk behoudt zich het recht voor om de Gebruiker uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Diensten, door onder meer zijn Account op de Website te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien de Gebruiker:

 1. op enige wijze handelt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden;
 2. inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van Craftswrk en/of derden;
 3. zich als Craftswrker in een andere hoedanigheid kenbaar maakt dan bedoeld in artikel 9.2;
 4. de Website naar beoordeling van Craftswrk voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor hij kennelijk is bedoeld;
 5. in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving;
 6. andere Gebruikers en/of Craftswrk onheus bejegent door smadelijke, lasterlijke, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik.

 

Artikel 14 – Privacy

14.1 Craftswrk respecteert de privacy van Gebruikers. Craftswrk zal de persoonsgegevens van Gebruikers verwerken in overeenstemming met geldende privacyregelgeving en de Privacy statement van Craftswrk. Bij het aanvragen van een Account, alsmede een aanvraag voor een Overeenkomst, geeft de Gebruiker expliciet aan dat hij bekend is met de Privacy statement en deze aanvaart.

 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

15.1 Craftswrk is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van de Gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade, als gevolg van:

 1. het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten;
 2. overeenkomsten, verplichtingen en/of communicatie tussen Gebruikers onderling;
 3. onrechtmatig gebruik van Content door Gebruikers.

15.2 De aansprakelijkheid van Craftswrk jegens de Gebruiker, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot een vergoeding van 3 maanden van de op grond van de Overeenkomst verschuldigde betalingen, voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan.

15.3 De Gebruiker zal Craftswrk en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten door de Gebruiker.

15.4 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Craftswrk is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden.

15.5 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Craftswrk.

15.6 Gebruikers vrijwaren Craftswrk jegens enige vordering van derde(n) verband houdende met onrechtmatig gebruik van Content door een Gebruiker, in strijd met intellectuele eigendomsrechten.

15.7 Craftswrk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatig gebruik van Content door derden, waaronder elke willekeurige bezoeker van de Website, van de social media kanalen van Craftswrk, en belangstellenden die zich hebben ingeschreven voor een elektronisch nieuwsblad.

 

Artikel 16 Overmacht

16.1 Craftswrk is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Craftswrk gebruikt maakt, en/of door Craftswrk onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Craftswrk afhankelijk is.

16.2 Wanneer de overmacht situatie langer dan 60 dagen heeft geduurd, heeft de Gebruiker het recht om de Overeenkomst door ontbinding per e-mail per direct te beëindigen zonder dat Craftswrk tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

16.3 Indien Craftswrk door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de Diensten aan de Gebruiker, alsmede de Overeenkomst met de Gebruiker, na te komen, is zij gerechtigd het Account en/of de Overeenkomst op te schorten. De Gebruiker heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade en/of kosten.

 

Artikel 17 Beveiliging

17.1 Craftswrk spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Craftswrk legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Lees meer over hoe Craftswrk de Website beveiligt in de Privacy statement.

 

Artikel 18 Geschillen

18.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Craftswrk en de Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

18.2 Alle eventuele geschillen worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

 

Datum inwerkingtreding: 01 mei 2018

einde

Zie ook onze Privacy statement.

Loading...
Back To Top